top

Aktualności

UE zmienia strategię promocji żywności


Wprowadzana obecnie reforma Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 obejmie także  politykę promowania produktów rolnych i rolno-spożywczych. Oznacza to zmianę zasad udzielania wsparcia finansowego na te cele. Komisja Europejska wydała w tej sprawie Komunikat Prasowy z 21 listopada 2013 r. pt. Nowa europejska polityka promowania produktów rolnych i rolno-spożywczych,  i przedstawiła projekt nowego rozporządzenia Parlamentu i Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich. - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1139_pl.htm.

Polityka ta kierunkuje promocję europejskiej żywności wyższej jakości na  kraje trzecie. Państwa członkowskie nie będą mogły finansować kosztów promocji (obecnie jest to 30%  kosztów programu) oraz dokonywać wyboru programu. O programach promocji będzie decydować Komisja Europejska i finansować od 50-60 % kosztów ich realizacji. Pozostałe 40-60% musi stanowić wkład organizacji producentów z państw członkowskich – inicjatorów programów promocji. 

Preferowane będą wspólne programy promocji na rynkach krajów trzecich, opracowane przez kilka państw członkowskich, a na rynkach wewnętrznych - programy promujące zalety produktów uznanych w ramach europejskich systemów jakości (w szczególności: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność).
Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska argumentują, że wprowadzenie nowej europejskiej strategii promocji pozwoli na lepsze ukierunkowanie akcji promocyjnych. W Komunikacie prasowym Komisji z 21 listopada podkreśla się, że : „Selekcja programów i zatwierdzanie ich jednoetapowo przez Komisję ma uprościć procedury i ułatwić zarządzanie programami przez unijny punkt kompleksowej usługi.  

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych jest dostępny n na stronie internetowej resortu:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Wniosek-Rozporzadzenie-Parlamentu-Europejskiego-i-Rady-w-sprawie-dzialan-promocyjnych-i-informacyjnych-dotyczacych-produktow-rolnych-COM-2013-812-konsultacje-spoleczne    
Konsultacje społeczne dotyczące tego projektu będą prowadzone do 27 grudnia 2013 r.

Komentarz własny KIPDiP

powrót