top

Archiwum

Warunki realizacji Krajowego Programu Rekompensat dla producentów drobiu


W dniu 19 lipca 2006 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało informacje na temat zmian jakie muszą nastąpić w polskim prawie, w celu rozpoczęcia wypłat dla producentów drobiu z tytułu strat gospodarczych poniesionych w wyniku ptasiej grypy.

Uruchomienie wypłat z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1010/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. dotyczącego niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich, wymaga ustanowienia następujących krajowych przepisów:

- zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (muszą zostać dodane do tej ustawy dodatkowe artykuły umożliwiające zastosowanie nadzwyczajnych środków wsparcia sektora drobiu i jaj),

- dwóch aktów wykonawczych do tej ustawy: rozporządzenia Rady Ministrów i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które będą określać szczegółowe warunki udzielania wsparcia – procedury i wymagane dokumenty.

W związku z terminami płatności ustalonymi przez Komisję Europejską, proces legislacyjny powinien być zakończony w takim terminie, aby składanie wniosków mogło się odbyć najpóźniej do dnia 30 września 2006 r.

Formularze na których składane będą wnioski do ARR o wypłatę rekompensat opublikowane zostaną na stronie internetowej ARR.

Podmiot, który zamierza skorzystać z nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze drobiu, powinien niezwłocznie zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR poprzez złożenie wypełnionego formularza rejestracyjnego.

Ogólna kwota rekompensat jaka może zostać wypłacona polskim producentom z tytułu poniesionych strat wynosi 66 mln zł, z czego 50% zostanie pokryte z budżetu krajowego.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wnioskowane do rekompensat ilości drobiu i jaj wylęgowych przekroczą ilości określone w załącznikach do rozporządzenia Nr 1010/2006, zostanie zastosowana zasada proporcjonalnej redukcji stawek rekompensat dopuszczonych przez Komisję Europejską.

W przypadku rekompensat dla właścicieli stad reprodukcyjnych drobiu, będzie wymagane zaświadczenie o wpisie stada do rejestru, w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

powrót