top

Aktualności

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieściło 23 grudnia 2013 r. na stronie internetowej komunikat, pt.: „Pakiet rozporządzeń związanych z reformą WPR opublikowany” - http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pakiet-rozporzadzen-zwiazanych-z-reforma-WPR-opublikowany.

Komunikat ten dotyczy aktów prawnych wprowadzających od 1 stycznia 2014 r. głębokie reformy Wspólnej Polityki Rolnej –
„Przyjęcie przez Radę ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 16 grudnia br. pakietu rozporządzeń związanych z reformą Wspólnej Polityki Rolnej zakończyło proces decyzyjny w zakresie propozycji legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską w 2011 r.”

Pakiet  pięciu rozporządzeń, podpisanych 17 grudnia 2013 r. przez przewodniczących  Rady i Parlamentu Europejskiego, opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 347 z 20 grudnia 2013 r. 

Ministerstwo rolnictwa w lipcu 2013 r. określiło porozumienie Rady UE (ministrów rolnictwa) z dnia 26 czerwca 2013 r. dotyczące planowanych reform jako „Kompromis polityczny w sprawie nowej WPR.”
Poinformowano wówczas, że w ramach tego porozumienia dotyczącego wspólnej organizacji rynków rolnych, nastąpiły uzgodnienia
„dające państwom członkowskim możliwość objęcia obowiązkowymi umowami każdej dostawy produktów rolnych we wszystkich sektorach jednolitej wspólnej organizacji rynków. W sytuacji istotnej nierównowagi rynkowej, w celu stabilizacji w danym sektorze, Komisja będzie mogła zezwolić (pod pewnymi warunkami) organizacjom producentów lub międzybranżowym na wspólne podejmowanie działań tymczasowych, polegających np. wycofywaniu z rynku lub prywatnym przechowywaniu.”

Przebieg prac nad reformą trwających w latach 2010-2013 omówiony został w informacji resortu rolnictwa, pt.: „Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku” - http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/WPR-po-2013-roku .

Najważniejsze akty prawne z tego pakietu nowej polityki WPR  o bezpośrednim oddziaływaniu  na unijny i krajowy sektor drobiu i jaj:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG ) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 -
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:PL:PDF

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/ 2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

• projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i państwach trzecich.
Nowe rozporządzenie uchyli  obecnie obowiązujące akty prawne: Rozporządzenie  Rady nr  3/2008 oraz Komisji nr 501/2008.
Więcej informacji w artykule Izby z dnia 19.12.2013 r., pt.: "UE zmienia strategię promocji żywności"-
http://www.kipdip.org.pl/article/id/876.

Krajowa Izba skorzystała z zaproponowanych przez resort rolnictwa w grudniu br. możliwości udziału w konsultacjach społecznych projektów rozporządzeń i zgłosiła wniosek o wyłączenie sektora drobiu i jaj z ustaleń  Rady UE (ministrowie rolnictwa), Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej,
w zakresie dotyczącym zarządzania podażą oraz objęcia obowiązkowymi umowami każdej dostawy produktów rolnych.  

powrót