top

Aktualności

Rynek drobiu i pasz – aktualne analizy.


Ceny mięsa drobiowego w UE i na rynku światowym w 2013 r.
"W grudniu 2013 r. średnia cena mięsa drobiowego na rynku unijnym osiągnęła poziom 190 EUR/100 kg. Była ona o 13% wyższa w porównaniu ze średnią ceną tego gatunku mięsa notowaną na rynku światowym, wynoszącą 230 USD/100 kg (około 168 EUR/100 kg). W ujęciu rocznym średnia cena mięsa drobiowego w Unii obniżyła się o 2,1%, natomiast miesięcznym wzrosła o 1,1%. Na rynku światowym średnia cena mięsa drobiowego r/r wzrosła o 6,8%, natomiast m/m zniżkowała o 0,4%.

Według wstępnych danych, średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki patroszone z szyjami 65%) na rynku UE w styczniu br. wyniosła 191,8 EUR/100 kg i była o 0,4% wyższa niż w grudniu 2013 r., lecz o 1,5% niższa niż w styczniu 2013 r. W stosunku do średniej z tego samego okresu w ciągu ostatnich pięciu lat ceny były jeszcze o 8% wyższe. W styczniu br. kurczęta podrożały w skali miesiąca w 12 państwach członkowskich UE, w największym stopniu w Portugalii (+8%), Danii (+65), Hiszpanii i Słowenii (+5%). Ceny polskich kurcząt wzrosły o 1,6% do 130,9 EUR/100 kg, pozostając jednak najniższymi w całym ugrupowaniu (68% średniej unijnej) przed bułgarskimi i litewskimi. Najwięcej za kurczęta płacono tradycyjnie w Finlandii i Niemczech (266-268 EUR/100 kg). Duże zapotrzebowanie na drób na rynkach zagranicznych jest czynnikiem wzmacniającym ceny."
Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Komisji Europejskiej


Krajowa produkcja drobiu – relacje cen żywca do cen pasz
Eksperci  Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w najnowszej analizie rynkowej Rynek Rolny z lutego br. omówili kształtowanie się sytuacji cenowej w produkcji drobiarskiej na tle zmian cen surowców paszowych w 2013 r. i na początku br. w porównaniu do opłacalności produkcji w latach poprzednich.

Wybrane fragmenty ww. opracowania instytutu z lutego 2014 r.:
- "Zmniejszenie cen skupu zbóż w 2013 r. o 11-25%, mimo nieco mniejszych niż przed rokiem zbiorów i mniejszego od ubiegłorocznego popytu, nastąpiło pod wpływem skokowych spadków cen na rynkach światowych, wywołanych znacznie lepszymi zbiorami zarówno pszenicy jak i zbóż paszowych, w głównych rejonach produkcyjnych świata i presją ich podaży. Zboża pozostały drogie zwłaszcza w relacji do drobiu, ale również innych rodzajów żywca, mimo znaczącego zmniejszenia po trzech latach bardzo wysokich cen. Nominalny wzrost cen zbóż w 4-leciu 2010-2013 wyniósł od około 43% (kukurydza) do 89-99% (żyto, jęczmień), a wzrost realny od około 28% do 78%.

- Wysoka sprawność technologiczna fermowej produkcji drobiarskiej sprawia, że mimo wysokich cen zbóż i pasz produkcja żywca drobiowego dynamicznie rozwijała się, stając się coraz silniejszą konkurencją dla tradycyjnej produkcji żywca wieprzowego.

 -  Od żniw w 2013 r., cena ziarna kształtuje się na znacznie niższym poziomie niż w poprzednim sezonie. Dynamiczny spadek cen zbóż został wyhamowany w końcu września i  od tego momentu ceny wykazują tendencję wzrostową. W grudniu 2014 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, notowania cen zbóż na większości rynków były wyższe.  Ceny zbóż były jednak znacznie niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu (z reguły o około 25 do 35%). Krajowe ceny podążały za cenami na rynkach światowych i europejskich. W grudniu 2013 r. ceny wszystkich zbóż, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca, wzrosły od 2,5 do 10,6%. W porównaniu z listopadem 2013 r. najbardziej podrożała kukurydza o 10,6% oraz żyto o 4,8%. W stosunku do grudnia 2012 r. zboża pozostawały tańsze od 11,2 (jęczmień) do 27,5% (kukurydza).

 - Średnio w całym 2013 r. mieszanki pasz dla kurcząt były droższe o 1,3%, a dla indyków o 0,8%. Średnia roczna cena skupu kurcząt była w 2013 r. o 1,1% wyższa niż przed rokiem, a indyków aż o 7,7% wyższa. Relacja cen żywiec/ pasza, która średnio w 2012 r. wynosiła w chowie kurcząt 2,64, obniżyła się w 2013 r. do 2,63. W styczniu 2014 r. ceny skupu kurcząt były o 0,3% niższe w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 6% niższe w porównaniu do stycznia 2013 r. Opłacalność produkcji kurcząt nieznacznie pogorszyła się. Ceny płacone producentom żywca za indyki były odpowiednio o 0,7% niższe w relacji miesiąc do miesiąca i o 7,6% wyższe w relacji rok do roku. Na rynku indyków, relacja cen żywiec/pasza wynosiła 4,40 i znacznie przewyższała próg rentowności. Opłacalność chowu indyków była wysoka."

powrót