top

Aktualności

Wzrost unijnego eksportu jaj i przetworów z jaj w 2013 r.


(w ekwiwalencie jaj w skorupkach)

Unijny eksport jaj i ich przetworów do krajów trzecich
Bilans w unijnym handlu jajami i przetworami z jaj był dodatni, podobnie jak w latach poprzednich.
Wolumen unijnego eksportu jaj i przetworów z jaj  w 2013 r. wyniósł 214 505 ton. Po spadku w 2012 r. (-14%), eksport w 2013 r. w skali roku wzrósł o 15,5%.

Dynamika wywozu do krajów trzecich oraz wielkość jego wolumenu  w ubiegłych latach kształtowała się następująco:
- 2010 r. – wzrost o 21% (eksport ogółem: 181 933 ton)
- 2011 r. – wzrost o 19% (eksport ogółem: 217 106 ton)
- 2012 r. – spadek o 14% (eksport ogółem: 185 794 ton)

Największym  importerem z UE w 2013 r., przede wszystkim przetworów z jaj, była nadal Japonia – wolumen eksportu: 64 376 ton. Jednak wywóz do tego kraju obniżył się o 4% w porównaniu do 2012 r. Sprzedaż jaj w skorupkach do Szwajcarii wzrosła w ub. roku o 1% i łącznie wyniosła 42 123 ton. Na rynki tych dwóch państw trafiła połowa wyeksportowanych produktów unijnego sektora jaj. W ub. roku zmniejszył się o 25% eksport jaj w skorupkach do Angoli  do poziomu 12 906 ton. Angola jest drugim, po Szwajcarii,  największym odbiorcą jaj w skorupkach z UE.

Unijny import jaj i przetworów z jaj z krajów trzecich
Kraje członkowskie UE w 2013 r. zaimportowały prawie połowę mniej jaj i ich przetworów niż w 2012 r. Łącznie import ten wyniósł 19 725 ton. Nadal głównymi dostawcami przetworów z jaj do UE byli: USA – 6 415 ton i Argentyna – 5 734 ton. Udział tych krajów  w unijnym imporcie ogółem wyniósł odpowiednio: 32,5% i 29,1%. W porównaniu do 2012 r. przywóz z USA zmalał o 57%, a z Argentyny o 43%. Jedynie Indie zwiększyły dostawy przetworów z jaj do UE w ub. roku o 5% do poziomu 3 856 ton. W okresie ostatnich trzech lat udział tego kraju w imporcie UE ogółem wzrósł z 7,7% w 2011 r. do 19,5% w 2013 r.

Wolumen i dynamika  przywozu jaj i przetworów z jaj do UE w latach 2009-2012:
- 2009 r. – 30 409 ton
- 2010 r. – 32 909 ton (+8%)
- 2011 r. – 20 806 ton (-37%)
- 2012 r. – 37 258 ton (+79%)


Komentarz własny KIPDiP na podstawie danych KE

powrót