top

Aktualności

Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz 2015` w Łodzi


Wybrane zagadnienia ze Sprawozdania Zarządu Izby z działalności statutowej Krajowej Izby w okresie od lutego 2014 do lutego 2015 r.

Działania Izby ukierunkowane są na szeroko rozumianą obronę interesów gospodarczych podmiotów branżowych i optymalizację warunków do prowadzenia branżowej działalności gospodarczej. Wymaga to stałej analizy  projektów przepisów przedstawianych Izbie do konsultacji. Umożliwia to aktywne uczestniczenie w procesie wdrażania do krajowego prawa reformy  Wspólnej Polityki Rolnej w celu zabezpieczenia optymalnych interesów sektora drobiu i jaj. Reforma obejmuje zmiany Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz zmiany zasad wspierania przez UE działań promocyjnych i informacyjnych.

Krajowa Izba zabrała głos w konsultacjach społecznych następujących projektów aktów prawnych:

-  Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020[1]

-  Ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich[2]

-  Ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych[3]

- Ustawy o zmianie Ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw[4]

- Przepisów UE określających zasady pozyskiwania unijnego wsparcia na programy   informacyjno-promocyjne[5]

Stanowiska Krajowej Izby dotyczące wymienionych wyżej projektów przepisów zostały przekazane w ramach konsultacji społecznych, w formie pisemnych opinii. Przedstawiciele Izby uczestniczyli także w spotkaniach na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, także międzyresortowych – tzw. uzgodnieniowych oraz w posiedzeniach Parlamentarnych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stanowiska Izby publikowane były w czasopismach branżowych i na stronie internetowej www.kipdip.org.pl oraz  przekazywane do dyskusji w ramach członkowstwa Izby w RGŻ. 

Propozycje wymiany poglądów w sprawie szczegółowych rozwiązań reformy Wspólnej Polityki Rolnej w drobiarstwie, złożone przez Zarząd Izby organizacjom branżowym : KRD-IG, PZZHiPD, KFHDiPJ, pozostały bez odpowiedzi. Nie są znane oficjalne stanowiska tych organizacji. Ich opinie nie zostały opublikowane na stronie rządowego centrum legislacyjnego. 

Zarząd Izby przekazał ministrowi rolnictwa swoje stanowiska przeciwko:

  • obciążaniu producentów drobiu daniną 0,2% od wartości netto sprzedanych produktów na rzecz Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych,
  • ograniczaniu dostępu do instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej tylko wybranym organizacjom, uznanym jako reprezentatywne dla sektora na podstawie obniżonych przez resort rolnictwa kryteriów oceny reprezentatywności,
  • ograniczeniu dostępu do unijnych środków na wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących produktów rolnych wyłącznie dla organizacji uznanych za reprezentatywne,
  • wprowadzeniu obowiązku zawierania umów kontraktacyjnych lub umów dostaw produktów drobiarskich.

Izba uważa, że utrzymanie dotychczasowych zasad pozyskiwania unijnego wsparcia na programy promocyjno-informacyjne z użyciem środków funduszy promocji jako wkładu własnego, hamować będzie rozwój samoorganizacji podmiotów  branżowych. Fundusze promocji stanowiące własność całej branży nie powinny być traktowane jako wkład własny przez organizację proponującą kampanię informacyjno-promocyjną, która nie spełnia kryteriów unijnych – reprezentacji 50% podmiotów sektora lub 50% udział w rynku. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

Izba złożyła w lutym 2014 r. następujące wnioski do  projektu polskiego PROW:

  • Wydzielenie specjalnych środków  dla sektora jaj spożywczych w następujących działaniach tego programu: modernizacja gospodarstw rolnych, zwiększenie rentowności i konkurencyjności, marketing produktów rolnych, przetwórstwo i marketing produktów rolnych oraz wsparcie uczestników systemów jakości jaj.  

Zdaniem Izby, każde z tych działań powinno być dostępne dla sektora jaj. Konieczna jest bowiem pomoc w uzyskaniu wartości dodanej z tytułu wysokiej jakości jaj z systemów klatkowych.

Krajowa Izba będzie nadal aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich i podtrzyma w największym możliwym zakresie swoje wnioski z lutego 2014 r.  zgłoszone do projektu PROW.  

Wdrożenia Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych

Działania Izby polegały na:

- Monitorowaniu prac legislacyjnych nad wdrożeniem wymagań tej dyrektywy do krajowych ustaw z zakresu prawa ochrony środowiska.

-  Monitorowaniu unijnych prac nad dokumentem Konkluzje BAT.

Efektem tej współpracy jest możliwość przekazywania  członkom Izby bieżących informacji na temat  zakresu zmian w prawie dotyczącym pozwoleń zintegrowanych oraz  przeciwdziałanie polityce zaostrzania wymagań z zakresu ochrony środowiska dla ferm prowadzących intensywną produkcję drobiu i jaj.

Wnioski o zmianę zapisów w programach zwalczania Salmonelli

Izba ponowiła w sierpniu 2014 r. wniosek o zapewnienie w tych przepisach wypłaty odszkodowań za nieinkubowane jaja wylęgowe skierowane do obróbki termicznej, w pełnej wysokości odpowiadającej ich wartości rynkowej.

Resort rolnictwa nadal twierdzi, wbrew zasadom określonym w unijnych wytycznych dotyczących współfinansowania kosztów programów, że krajowe przepisy nie przewidują odszkodowań za jaja wylęgowe poddane  przetworzeniu.

Przykłady działalności informacyjnej Izby potwierdzającej bezpieczeństwo zdrowotne produktów drobiarskich z intensywnej produkcji

 Konferencja Prasowa Krajowej Izby  w Polskiej Agencji Prasowej w dniu 13 sierpnia 2014 r., pt.: „Zagrożenie życia i zdrowia konsumentów kupujących nieoznakowane jaja.”

Podczas tej konferencji oraz w artykułach, informacjach prasowych i wywiadach  radiowych z przedstawicielami Zarządu Izby przekazane i uzasadnione zostało  stanowisko Krajowej Izby:   Tylko fermowa produkcja jaj spożywczych spełnia liczne wymagania  weterynaryjne. Zapewnia to zdrowie i ochronę kur, jakość zdrowotną     i  bezpieczeństwo konsumenta.

Na potwierdzenie informacji przekazanych podczas konferencji prasowej, na stronie internetowej Izby opublikowane zostały wyniki urzędowego monitoringu ferm, pt. Znakomita jakość jaj z produkcji fermowej – wyniki urzędowych kontroli za 2013 rok. Informacja została opracowana na podstawie oceny realizacji monitoringu Salmonelli oraz Programu Badań Kontrolnych Niedozwolonych Pozostałości Chemicznych, Biologicznych     i Leków. W żadnej z 282 urzędowo pobranych próbek jaj na fermach w 2013 r. nie stwierdzono pozostałości antybiotyków. 

 W tej sprawie zostało również opublikowane Oświadczenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w sprawie zasad urzędowego monitorowania bezpieczeństwa zdrowotnego jaj na fermach.

W oświadczeniu tym zawarto następujące informacje: Celem tego monitoringu jest niedopuszczenie jaj do rynku w przypadku wykrycia w pobranych próbach jaj niedozwolonej obecności antybiotyków. Niniejsze oświadczenie odnosi się do informacji w mediach o dodatkowych komercyjnych badaniach jaj i certyfikacji potwierdzającej nieobecność antybiotyków w prywatnie pobranych próbach. Oświadczenie podsumowano stwierdzeniem: Przedstawione badania urzędowe dowodzą, że wszystkie jaja produkowane w nadzorowanych fermach spełniają obowiązujące standardy wolnych od antybiotyków.


 [1] Polski PROW na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską  w grudniu 2014 r. Z programu wyłączona została modernizacja gospodarstw prowadzących produkcję drobiu, chyba że jest to produkcja ekologiczna. Program ogranicza możliwość wsparcia tylko dla uczestników krajowych systemów jakości już zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa,  czyli systemu QAFP w zakresie  mięsa drobiowego. W ramach działania zapisanego w PROW - Przetwórstwo i marketing produktów rolnych wspierane mają być inwestycje w sektorach przetwórstwa, między innymi przetwórstwa mięsa (przetwórstwo tylko w małej skali) i jaj. Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone. Uruchomienie tego programu PROW wymaga wydania szeregu krajowych przepisów do uchwalonej przez sejm w dniu 20 lutego 2015 r. ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

[2] Projekt ustawy oczekuje na notyfikację Komisji Europejskiej.

[3] Projekt ustawy został skierowany po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu w dn. 6.02.2015 r. do sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która powołała 19.02.2015 r. Podkomisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia tego projektu.

[4] Komitet do Spraw Europejskich przyjął projekt tej ustawy i rekomendował ją do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym  i w państwach trzecich uchylające z dniem 30 listopada 2015 roku obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 oraz projekt założeń do rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia nr 1144/2014.

powrót