top

Aktualności

Priorytetowe zadania statutowe na 2015 r. uchwalone 20 lutego 2015 r. przez Walne Zgromadzenie Izby.


 Treść uchwały programowej:


• Dalsze aktywne uczestniczenie w procesie wdrażania do krajowego prawa:
- reformy Wspólnej Polityki Rolnej, w celu zabezpieczenia optymalnych interesów sektora drobiu i jaj, w zakresie Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Działań promocyjnych i informacyjnych.
- wytycznych Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych i procesu dostosowania pozwoleń zintegrowanych dla intensywnego chowu drobiu do nowych wymagań ochrony środowiska.


• Zapewnienie właściwej, zgodnej z unijnymi przepisami, realizacji krajowych programów zwalczania Salmonelli, zwłaszcza w zakresie wypłaty odszkodowań za jaja wylęgowe i kury zgodnie z ich wartością rynkową.


• Kontynuację starań o zniesienie obowiązkowej oceny wartości użytkowej drobiu i likwidację procedury „dopuszczania do obrotu materiału hodowlanego i towarowego pochodzącego z zagranicznych hodowli.”

Procedura ta wynika z art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, niezgodnego z unijnym prawem hodowlanym oraz z zasadami swobodnego obrotu materiałem reprodukcyjnym drobiu. 

• Starania o uchylenie wszelkich krajowych przepisów, niezgodnych z regulacjami UE, a mających wpływ na obniżenie konkurencyjności polskich produktów branżowych, w szczególności wprowadzonych pod hasłem Polska wolna od GMO zakazów: importu i stosowania pasz GMO oraz wysiewu kukurydzy MON 810.


• Spowodowanie wydania przez resort rolnictwa oficjalnego komunikatu, że mięso i jaja pochodzące od zwierząt żywionych paszami z udziałem surowców roślinnych GMO, są równoważne z pozyskiwanymi od zwierząt żywionych ich nietransgenicznymi odpowiednikami.


• Występowanie przeciwko wszelkim opłatom i wymaganiom podnoszącym koszty produkcji drobiarskiej w Polsce.


• Występowanie przeciwko nadmiernym przywilejom dla ekstensywnej produkcji rolniczej, sprzedaży bezpośredniej oraz zwolnieniom tej działalności z powszechnych wymagań sanitarnych. 

• Spowodowanie uwarunkowania przywozu mięsa i jaj z krajów trzecich spełnieniem równoważnych wymagań w zakresie prawa paszowego i dobrostanu zwierząt. 

powrót