top

Aktualności

Informacja o urzędowym monitoringu na fermach bezpieczeństwa zdrowotnego jaj.


Monitoring ten ma na celu wykrywanie, w urzędowo pobranych do badań próbach jaj, niedozwolonej obecności antybiotyków i niedopuszczenie takich jaj do rynku.  

W produkcji zwierzęcej obowiązuje zakaz stosowania antybiotyków paszowych.

Antybiotyki paszowe z dniem 1 stycznia 2006 r. zostały skreślone z rejestru dodatków paszowych na podstawie art. 11 rozporządzenia (WE) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

Niniejsza  informacja odnosi się do doniesień  w mediach o nadużywaniu antybiotyków w produkcji zwierzęcej i ich nielegalnym stosowaniu oraz do informacji dla konsumentów o dodatkowych komercyjnych  badaniach jaj i certyfikacji potwierdzającej nieobecność  antybiotyków  w prywatnie pobranych próbach. 

Przedstawione niżej wyniki urzędowego monitoringu przeczą doniesieniom medialnym o nielegalnym i nieodpowiedzialnym stosowaniu antybiotyków przez producentów jaj.

Jaja produkowane w fermach nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną objęte są stałym urzędowym monitoringiem. W ramach tego monitoringu pobierane są urzędowo próbki jaj do badań w celu sprawdzenia czy jaja  nie zawierają  substancji  niedozwolonych w prawie żywnościowym, w tym pozostałości antybiotyków.

Wiarygodność urzędowych badań na wspólnym rynku opiera  się na określonych przez Unię Europejską ścisłych procedurach pobierania prób i jednolitej, zatwierdzonej  metodyce badań pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Podstawową  zasadą zapewnienia wiarygodności monitoringu są próby urzędowe pobierane przez Inspektorów Weterynarii według następujących reguł określonych w przepisach: „W każdym przypadku pobierania próbek urzędowych, musi to być nieprzewidziane, nieoczekiwane i następujące o różnym czasie i w różnych dniach tygodnia.”

Urzędowy monitoring prowadzony w ramach „Krajowego Programu Badań Kontrolnych Pozostałości Chemicznych, Biologicznych i Leków” w całym 2013 r. nie stwierdził pozostałości antybiotyków w żadnej z 282 urzędowo pobranych próbek jaj na fermach. (Źródło danych: Zestawienie zbiorcze wyników niezgodnych wykrytych w Polsce w ramach Krajowego Programu Badań Kontrolnych niedozwolonych pozostałości – opublikowane na stronie www.wetgiw.gov.pl )

Fermowa produkcja jaj spożywczych podlega również kontroli w ramach „Krajowego Programu Badań Badania Pasz i Wody na Fermach”. W ramach tego urzędowego programu na zarejestrowanych fermach jaj spożywczych  badane są pasze stosowane w żywieniu kur oraz pobierane są próbki wody z systemów pojenia do badań. Badania te prowadzone się w celu sprawdzenia czy nie są stosowane niedozwolone substancje (antybiotyki, sulfonamidy, chinalony).  

Krajowy Program Badania Pasz na 2015 r. jest opublikowany na stronie internetowej Inspekcji Weterynaryjnej -  http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4841

Źródło: Komentarz własny KIPDiP

powrót