top

Aktualności

Komunikat


Wolne od GMO ? Wolne żarty – Krajowa Izba PDiP wygrywa z Farmio. 


Zarząd Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz informuje, że w dniu 26 lutego 2015 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydziału Cywilnego zakończył się trwający od maja 2013 r. proces z powództwa FARMIO SA przeciwko Krajowej Izbie Producentów Drobiu i Pasz - o ochronę dóbr osobistych.
Wyrok ten utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu, I Wydziału Cywilnego z dnia 7 sierpnia 2014 r. oddalające pozew Farmio SA przeciwko Krajowej Izbie Producentów Drobiu i Pasz, jako niezasadny.

Firma Farmio SA domagała się od Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz odszkodowania i publikacji sprostowań dotyczących treści zamieszczonych na stronie internetowej naszej organizacji w dniu 13 maja 2013 r. w artykule pt. " Jaja i mięso pochodzące od drobiu żywionego paszami GMO nie są żywnością GMO. Są wolne od GMO" http://www.kipdip.org.pl/article/id/817  
Artykuł ten zawierał informacje o wynikach badań naukowych potwierdzających, że pasze GMO nie są zagrożeniem dla konsumentów oraz powoływał się na ustawodawstwo unijne pozwalające na obrót, wytwarzanie i skarmianie pasz zawierających surowce GMO. Tym samym treści te odnosiły się do praktyk rynkowych polegających na reklamie jaj i informacjach dla konsumentów – wolne od GMO. W świetle badań naukowych i obowiązujących przepisów, takie praktyki wprowadzają w błąd konsumentów, wykorzystują niewiedzę na temat GMO i wzbudzają nieuzasadniony lęk.

W okresie od 10 czerwca 2013 r. do 26 lutego 2015 r. Krajowa Izba nie mogła publikować swojego stanowiska dotyczącego takich praktyk rynkowych. Byliśmy zmuszeni zastosować się do następującego postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie z 10 czerwca 2013 r.
"Postanowienie zakazuje Krajowej Izbie, na czas trwania postępowania, rozpowszechniania w jakikolwiek sposób informacji sugerujących, że reklamy i oznakowanie produktów Farmio, wskazujące na pochodzenie jaj od kur karmionych paszą wolną od modyfikacji genetycznych GMO - powinny być uznane przez Inspekcje nadzorujące jako manipulacja i nadużycie oraz, że naruszają prawo, dobre obyczaje lub są z innej przyczyny nieprawidłowe lub nierzetelne."

Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydziału Cywilnego postanowieniem z dnia 3 września 2014 r. oddalił pozew Farmio SA przeciwko Krajowej Izbie.
Przytaczamy wybrane fragmenty uzasadnienia tego postanowienia :
"Najistotniejsze znaczenie dla rozstrzygnięcia tego procesu ma jednak uzasadnienie stanowiska Zarządu pozwanego, jakim jest powołanie się na zapis przepisu art. 46 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia / Dz.U. Nr 171 poz. 1225 wraz z późn. zmianami / który stanowi, że oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumentów w błąd przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości. Nie budzi jakichkolwiek wątpliwości fakt, że reklamy i opakowania stwierdzają, że jaja farmio są wolne od GMO i potwierdza to zamieszczony na nich znak zakazu z przekreślonym GMO. W świetle dokonanych ustaleń w zakresie aktualnej wiedzy naukowej o GMO jest oczywistym, że wolne od GMO są również każde inne jaja, w tym jaja od kur, karmionych paszami GMO. W tej sytuacji nie budzi najmniejszych wątpliwości fakt , że powód wyeksponował właściwość sprzedawanych przez siebie jaj pomimo swej wiedzy, że takie same właściwości mają jaja innych producentów i sprzedawców. Sytuacja ta wyklucza zatem możliwość przyjęcia, że doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda. Powód, wskazanym wyżej postępowaniem naruszył wskazany przepis i w tej sytuacji pozwany był uprawniony do oceny działań powoda w sposób przedstawiony w publikacji, a mianowicie do nazwania tych działań manipulacją i nadużyciem. (...) Trudno podzielić pogląd powoda, że brak decyzji inspekcji nadzorujących, stanowi przesłankę uznania, że oceny pozwanego, dotyczące kampanii reklamowej i opakowań, stosowanych przez powoda, są nieuzasadnione i nieuprawnione. Ostateczne rozstrzygnięcie w zakresie oceny, czy naruszono dobra osobiste należy wyłącznie do Sądu."

Kontakt dla prasy : Rafał Ratajczak – Prezes Izby
tel. 601 932 118 e-mail rafal68@interia.pl

powrót