top

Aktualności

Popyt na produkty drobiarskie - mięso


Wybrane informacje z najnowszego rocznika IERiGŻ – PIB – Popyt na żywność Nr 16 z kwietnia 2015 r.  na temat uwarunkowań kształtujących  wielkość popytu, spożycia oraz poziomu wydatków gospodarstw domowych na żywność pochodzenia zwierzęcego, w tym udział  mięsa drobiowego  w strukturze spożycia.

W 2014 r. ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych, po trzynastu latach systematycznych wzrostów, uległy obniżeniu. W grudniu minionego roku, w porównaniu z grudniem 2013 r., zmalały one o 3,2%, w tym ceny żywności o 3,5%, podczas gdy rok wcześniej wzrosły odpowiednio o 1,5% i 1,7%. Spadek średniego rocznego poziomu cen detalicznych żywności i napojów bezalkoholowych w 2014 r., w porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł 0,9%, wobec wzrostu o 2,0% odpowiednio rok wcześniej. Deflacja na rynku żywnościowym była zjawiskiem nienotowanym od lat 2002-2003 r., a skala obniżek cen żywności była największa wśród krajów Unii Europejskiej. W 2014 r., w stosunku do 2013 r., najbardziej potaniały: cukier, jaja, tłuszcze zwierzęce wieprzowe, warzywa i ryż. W grudniu 2014 r. mniej niż przed rokiem konsumenci płacili m.in. za wieprzowinę (o 7,5%), drób (o 2,1%), wołowinę (o 1,7%) oraz przetwory mięsne i wędliny (o 1,3%). Ceny jaj zmalały o 1,7%.

Szacuje się, że w 2014 r. udział wydatków na żywność w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych wyniósł 24,5% i był nieco mniejszy, niż rok wcześniej (24,9%). W okresie I-III kwartał 2014 r. wyniósł on 24,4%, wobec 24,8% w analogicznym okresie 2013 r., przy czym w gospodarstwach rolników kształtował się na poziomie 31,6%, a w gospodarstwach osób pracujących na rachunek własny – 20,8%.

Nastąpiło przesunięcie popytu w kierunku artykułów żywnościowych jakościowo lepszych, o wyższej wartości odżywczej i jednocześnie wyższej cenie jednostkowej ( np. ryby, wołowina, mięso gęsi, kaczek i indyków ) bądź bardziej przetworzonych, o wyższej wartości dodanej, również droższych ale wygodnych w użyciu, oszczędzających czas. Zjawiska te wskazują wyraźnie na ujawnienie się w zachowaniach konsumentów tzw. dochodowego efektu obniżenia ceny.

W gospodarstwach domowych rolników zmalał udział samozaopatrzenia w spożyciu artykułów mięsnych, mleka świeżego pitnego, twarogów i śmietany, masła, warzyw i ziemniaków, a wzrósł – w konsumpcji jaj, tłuszczów wieprzowych i owoców. Można przypuszczać, że w 2015 r. wydatki realne gospodarstw domowych na żywność wzrosną o 2,0-2,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Spożycie mięsa drobiu. Wydatki na mięso. Spożycie drobiu zwiększyło się z 26,1 kg do 26,5 kg, tj. o 1,5%.

Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków gospodarstw domowych w Polsce w przeliczeniu na osobę ( w % ) :

 - Wydatki na mięso i przetwory w % wydatków ogółem - 2013 r. - 6,7 %, I-III kw. 2014 r. - 6,5 %.

- Wydatki na mięso i przetwory w % wydatków na żywność - 2013 r. - 26,8 %, I-III kw. 2013 r. - 26,6 %.

Przeciętne miesięczne spożycie mięsa drobiu na osobę w gospodarstwach domowych - mięso drobiowe surowe -  w 2013 r. - 1,51 kg; I-III kw. 2014 r. 1,49 kg.

Wzrost spożycia drobiu, z uwagi na nasycenie popytu i konkurencję ze strony taniejącej wieprzowiny, był wolniejszy niż w latach wcześniejszych i wyniósł 0,4 kg na mieszkańca, tj. 1,5%. Całkowita konsumpcja mięsa i podrobów ukształtowała się przypuszczalnie na poziomie 71 kg na mieszkańca, tj. o 3,5 kg (o 5,2%) wyższym niż w roku poprzednim. Przewiduje się, że wzrostowy trend w spożyciu mięsa będzie kontynuowany w 2015 r., lecz jego nasilenie będzie mniejsze niż w 2014 r.. Konsumpcja wieprzowiny może się zwiększyć do 39,5 kg na mieszkańca, tj. o 2,3%, wołowiny – do 1,7 kg, tj. o 6,3%, a drobiu – do 27,2 kg, tj. o 1,1%. Wzrosło spożycie mięsa wieprzowego (o 1,6%), a zmalało drobiowego (o 0,7%), podczas gdy wołowego – utrzymało się na takim samym poziomie jak w roku poprzednim.

W grupie mięsa surowego zmniejszyło się spożycie mięsa wieprzowego (o 0,8%), a wzrosło drobiowego (o 1,4%), w tym kurcząt o 0,7%, a drobiu pozostałego (gęsi, kaczek i indyków) o 7,7%. W okresie I–III kwartał 2014 r. w spożyciu mięsa surowego w gospodarstwach domowych dominującą pozycję zajmował drób z udziałem 51,6% (wobec 51,0% w analogicznym okresie 2013 r.).

Pomimo rosyjskiego embarga, eksport mięsa drobiu z UE wzrósł o 3,8%, do rekordowych rozmiarów (głównie do krajów afrykańskich i Hongkongu). Przewiduje się, że w 2015 r. produkcja drobiu w UE wzrośnie o 1,1%, stymulowana przez utrzymujące się niższe ceny pasz oraz rosnący popyt wewnętrzny i zewnętrzny. Na 2015 r. Komisja Europejska prognozuje spowolnienie dynamiki eksportu do 2,3% z uwagi na nasilającą się konkurencję brazylijskiego i amerykańskiego drobiu na światowych rynkach. Jednak jeśli uda się odbudować wysyłki do Arabii Saudyjskiej, eksport może wzrosnąć o 5%. Utrzymujące się niskie tempo wzrostu unijnej gospodarki i konkurencyjność cenowa drobiu w porównaniu z mięsem czerwonym będą sprzyjać wzrostowi spożycia drobiu we Wspólnocie. Wzrost eksportu i wysoki popyt wewnętrzny będą wspierać wzrostową tendencję cen drobiu w 2015 r.

Według szacunków Komisji Europejskiej w 2014 r., w porównaniu z 2013 r., produkcja mięsa drobiowego w UE zwiększyła się o 3,7%, a w Polsce – o 9,0%.

powrót