top

Aktualności

Wstawienia kurek nieśnych w 2015 r. do intensywnej produkcji jaj spożywczych wyniosły 37 mln szt., w tym 6 mln szt. z importu.


Dzięki konsekwentnym staraniom Krajowej Izby w GUS,  uzyskaliśmy pełne dane o imporcie w 2015 r. kurek nieśnych  - piskląt jednodniowych o masie do 185 g ( kod CN 01051111 ) przeznaczonych do intensywnej produkcji jaj spożywczych. Uzasadnieniem do starań Izby w GUS o uzupełnienie statystyki wstawień kurek danymi z systemu TRACES,  była między innymi, przekazana do GUS, następująca opinia Prof. Krystyny Świetlik - IERIGŻ - PIB (" Popyt na żywność" Nr 16 z kwietnia 2015 r. ) potwierdzająca nasze wątpliwości dotyczące wielkości produkcji i spożycia jaj :
" Rzeczywiste rozmiary popytu i konsumpcji jaj w 2014 r. oraz przewidywane ich zmiany w 2015 r.  są trudne do ustalenia z uwagi na brak wiarygodnych informacji o produkcji jaj w minionym roku..."

Dotychczas dostępne były bowiem tylko dane o ilości zaimportowanych piskląt, pochodzące z systemu INTRASTAT, który obejmuje tylko część transakcji handlu zagranicznego. W 2015 r. system ten zarejestrował tylko 1, 5 mln szt przywozu do Polski kurek w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego.  Z porównania tych danych z informacjami z systemu TRACES wynika, że wielkość ta stanowiła tylko 21 % całego rocznego przywozu piskląt kurek do Polski.

Polski handel zagraniczny pisklętami – kurki nieśne

Źródłem przedstawionych niżej danych o handlu zagranicznym pisklętami jest TRACES - weterynaryjny system rejestracji przywozu na terytorium Polski na podstawie świadectw weterynaryjnych.

Poniżej wykaz krajów, z których zaimportowano do Polski w 2015 r.  pisklęta kurki nieśne:

Belgia                    179 530 szt.

Czechy                2 396 845 szt.

Niemcy                3 845 214 szt.

Hiszpania                  10 400 szt.

Francja                     41 492 szt.

Wielka Brytania        269 731 szt.

Holandia                 322 373 szt.

Razem              7 065 585 szt.

Pisklęta kurki wyeksportowano w 2015 r. do następujących krajów:

Azerbejdżan               47 520 szt.

Estonia                       30 600 szt.

Włochy                       65 650 szt.

Litwa                          88 000 szt.

Słowacja                    144 340 szt.

Ukraina                      706 352 szt.

Razem                   1 082 462 szt.

Ujemne saldo w polskim handlu zagranicznym pisklętami kurkami nieśnymi w 2015 r. wyniosło 6 mln szt.
Krajowe wylęgi kurek do intensywnej produkcji jaj spożywczych w latach 2014-2015 :

  - w 2014 r. – 29,0 mln szt   
-  w 2015 r. – 30,9 mln szt
Wstawienia kurek do odchowu do produkcji fermowej jaj spożywczych w 2015 r. wyniosły ogółem 36,9 mln szt, były wyższe o 6 mln szt od krajowych wylęgów.
Importowane kurki miały 16,3 % udział w ubiegłorocznych wstawieniach.
 
 Dane te stanowią zaprzeczenie opinii Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i GŻ - PIB w ostatnim raporcie : Rynek Drobiu Jaj Nr 48 z października 2015 r. ( str. 6 i str. 28 ) :

"  Nieznaczny tylko , bo 1% wzrost wylęgów piskląt kur niosek do intensywnej produkcji jaj w 2014 r. i 3 % w okresie siedmiu miesięcy br. świadczy o braku potencjału dla znaczącego przyspieszenia dynamiki rozwoju produkcji jaj w 2015 r."
"Nadal nie widać też trwałego wzrostu zaplecza produkcyjnego kur niosek."

Autorzy raportu, jak widać, nie byli świadomi tak znaczącej skali importu kurek nieśnych, a ich ocena sytuacji na rynku jaj uwzględniała wyłącznie krajowe wylęgi.

Przedstawione wyżej dane o faktycznych wstawieniach kurek na rocznym poziomie ok. 37 mln szt  stanowią uzasadnioną podstawę do weryfikacji następujących danych :
- wielkości fermowego pogłowia kur i produkcji jaj spożywczych,
- podaży jaj,
- bilansowej konsumpcji jaj, wyliczonej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i GŻ na poziomie 160 szt/mieszkańca,  na podstawie niepełnych danych.

 

powrót