top

Archiwum

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy opublikował nowy raport – Rynek Drobiu i Jaj – nr 30


Raport opisuje sytuację na krajowym rynku mięsa drobiowego i jaj spożywczych na tle Wspólnoty Europejskiej w okresie całego 2005 r. orazprognozuje produkcję w 2006 r.

 

Mięso drobiowe
Przewidywany wzrost produkcji w 2006 r.

 

Przewiduje się, że w 2006 r. produkcja mięsa drobiowego będzie o 6% większa niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 1.080 tys. ton. Zmiana wcześniejszej prognozy, mówiącej o stabilizacji produkcji na poziomie ubiegłorocznym, spowodowana jest przyspieszeniem wzrostu popytu krajowego, jakie obserwuje się od maja 2006 roku oraz lepszymi niż w pierwszych miesiącach roku perspektywami dla rozwoju eksportu. Obawy konsumentów przed ptasią grypą wyraźnie osłabły, o czym świadczą rosnące ceny żywca i mięsa drobiowego. Eksport nie będzie już wprawdzie tak silnym bodźcem dla rozwoju produkcji jak w roku ubiegłym, kiedy to notowano jego 40-procentowy przyrost. Jednak różnice cen na rynku polskim i u naszych czołowych partnerów handlowych z UE są nadal duże i zapewniają atrakcyjność polskiej oferty nawet w sytuacji mniejszego popytu na drób wśród unijnych konsumentów. Pozwala to prognozować 10-procentowy wzrost eksportu żywca, mięsa i przetworów z drobiu w 2006r. Import zwiększy się prawdopodobnie w granicach 5 – 6 %. Podaż mięsa drobiowego na rynku wewnętrznym będzie o 50 tys. ton, tj. o 5,5% większa niż przed rokiem.


Jaja spożywcze
Stan i perspektywy na rynku polskim

 

Podaż jaj w Polsce wykazuje stałą tendencję wzrostową. W 2005 roku wyniosła ona 545 tys. ton, tj. była o 4,6% (o 24 tys. ton) większa niż przed rokiem. Dynamika wzrostu produkcji uległa więc znaczącemu przyspieszeniu w porównaniu z 2004 rokiem, kiedy notowano przyrost o zaledwie 0,6%. Przyczyniła się do tego mała podaż jaj na rynku w połowie 2005 roku.

 

W 2005 roku znacząco zwiększyły się obroty handlu zagranicznego jajami. Import był 2,5 razy niż przed rokiem i stanowił 3,3% krajowego spożycia, podczas gdy w 2004 roku zaledwie 1,3%. Natomiast eksport wzrósł o 87%, a jego udział w produkcji wyniósł ok. 11%, wobec 6% w 2004 roku. Duży wzrost eksportu jaj był jednym z czynników decydujących o dobrej koniunkturze na rynku. Rok 2005 był kolejnym, czwartym już z kolei rokiem stabilizacji spożycia jaj na poziomie 447 – 448 tys. ton.
powrót