top

Statut                           Statut Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz

Tekst statutu ustanowiony Uchwałą Nr 7 Walnego Zgromadzenia Izby z dnia 20 lutego 2015 r.

Statut został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań  - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 4 maja 2015 r.

 

I. Postanowienia ogólneII. Podstawowe zadania IZBY i sposoby ich realizacjiIII. Nabywanie i utrata członkostwa IZBY oraz prawa i obowiązki członkówIV. Władze IZBYV. Biuro IZBYVI. Zasady gospodarki finansowej IZBYVII. Postanowienia końcowe